| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1

Mr. W.F. van Arkel en haar medewerkers handelen onder de naam Van Arkel Familierecht. Mr. W.F. van Arkel en haar medewerkers zijn werkzaam als (gespecialiseerd familierecht) advocaat, overlegscheidingsadvocaat (collaborative lawyer), (family) mediator, financieel echtscheidingsadviseur en/of stiefplan-coach. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Van Arkel Familierecht.

 

Artikel 2

De opdrachten worden met ter zijde stelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. W.F. van Arkel en/of haar medewerkers. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in co-mediation ofwel indien de werkzaamheden worden overgenomen door een andere mediator, zal met de betreffende andere mediator een aanvullende, respectievelijk nieuwe overeenkomst worden gesloten.

 

Artikel 3

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Van Arkel Familierecht vast te stellen uurtarief van de betreffende medewerker vermeerderd met BTW en verschotten. Er wordt gewerkt met minimale tijdseenheden van zes minuten (0,1). Indien mogelijk zal Van Arkel Familierecht de medewerker inzetten met meest voordelige uurtarief voor de cliënt. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden door een andere medewerker verricht worden. Deze werkzaamheden zullen in dat geval tegen het gebruikelijke uurtarief dat deze andere werknemer hanteert in rekening worden gebracht.

 

Van Arkel Familierecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te indexeren. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren en specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen uurtarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan de cliënt worden aangekondigd.

 

Artikel 4

Ondanks alle genomen veiligheidsvoorzieningen kan Van Arkel Familierecht geen absolute zekerheid geven tegen raadpleging door onbevoegden. Van Arkel Familierecht legt de persoonsgegevens die verstrekt worden door de opdrachtgever vast ten behoeve van haar dienstverlening. Van Arkel Familierecht zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Van Arkel Familierecht op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens vast komt te staan dat deze verplichting niet bestond, is Van Arkel Familierecht niet aansprakelijk voor de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade.

 

De opdrachtgever heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse en/of Europese privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Van Arkel Familierecht te worden gedaan. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Van Arkel Familierecht kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 5

Indien Van Arkel Familierecht bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, in overleg met de opdrachtgever, andere deskundigen inschakelt de opdracht mede uit te voeren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van die betreffende derden. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden.

 

Artikel 6

Iedere aansprakelijkheid van deze fouten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien Van Arkel Familierecht voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,–.

 

Artikel 7

De opdrachtgever(s) vrijwaard(t)(en) Van Arkel Familierecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever(s).

 

Artikel 8

Van Arkel Familierecht hanteert een interne klachtenprocedure, die op de website terug te vinden is.

 

Artikel 9

Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing, dan kan het geschil, in het geval van vertegenwoordiging door een advocaat, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tevens kan gekozen worden voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) door het indienen van een klacht bij de Deken van het arrondissement Rotterdam. In geval van mediation door mr. W.F. van Arkel kan tevens gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) door het indienen van een klacht bij de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling. In geval van mediation door mr. A. Hansma kan gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en in geval van financieel echtscheidingsadvies door mr. A. Hansma, in haar hoedanigheid als RFEA, kunt u uw klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht RFEA. In geval van een overlegscheiding kan tevens gekozen worden voor de klachtenprocedure bij de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals).

 

Artikel 10

Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan op het door Van Arkel Familierecht op te geven rekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer zoals aangegeven op de declaratie, tenzij anders gesteld in de declaratie. Indien betaling uitblijft, worden er administratiekosten gerekend voor het sturen van betalingsherinneringen. De voorschotnota zal worden verrekend met de einddeclaratie. Bij niet tijdige betaling zullen de werkzaamheden in het betreffende dossier worden opgeschort. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, komt over het verschuldigde bedrag, maandelijks, 0,5 % rente voor rekening van de opdrachtgever(s). De rente bedraagt derhalve gestaffeld 6% per jaar. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaraties –met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever(s). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever(s) zijn indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Aangepaste Algemene Voorwaarden per 28 februari 2018

 

www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/