Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Mr. W.F. van Arkel en haar medewerkers handelen onder de naam Van Arkel Familierecht. Van Arkel Familierecht is een eenmanszaak. Mr. W.F. van Arkel en haar medewerkers zijn werkzaam als (gespecialiseerd familierecht) advocaat, overlegscheidingsadvocaat (collaborative lawyer), (family) mediator en/of stiefplan-coach. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Van Arkel Familierecht. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ook ten behoeve van alle “partners” respectievelijk alle andere personen die voor Van Arkel Familierecht werkzaam zijn, gemaakt, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van Arkel Familierecht aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2
De opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door mr. W.F. van Arkel en/of haar medewerkers. Het staat Van Arkel Familierecht vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door andere personen uit te laten uitvoeren. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in co-mediation ofwel indien de werkzaamheden worden overgenomen door een andere mediator, zal met de betreffende andere mediator een aanvullende, respectievelijk nieuwe overeenkomst worden gesloten. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Van Arkel Familierecht vast te stellen uurtarief van de betreffende medewerker vermeerderd met BTW en verschotten. Er wordt gewerkt met minimale tijdseenheden van zes minuten (0,1). Indien mogelijk zal Van Arkel Familierecht de medewerker inzetten met meest voordelige uurtarief voor de cliënt. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden door een andere medewerker verricht worden. Deze werkzaamheden zullen in dat geval tegen het gebruikelijke uurtarief dat deze andere werknemer hanteert in rekening worden gebracht.

Van Arkel Familierecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te indexeren. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren en specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen uurtarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan de cliënt worden aangekondigd.

Voorafgaand aan de start van een zaak zal er een voorschot voldaan dienen te worden. Indien de gewerkte uren van een maand meer bedragen dan het aantal uren dat gelijk staat aan het betaalde voorschot kan Van Arkel Familierecht overgaan tot een extra tussentijdse declaratieronde en/of het in rekening brengen van een extra voorschot.

Artikel 4
Van Arkel Familierecht respecteert (persoons)gegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door de opdrachtnemer(s) aan ons kantoor worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt gehandeld. Met het oog op de uitvoering van de in de AVG neergelegde regels en voornoemde vertrouwelijke behandeling, heeft Van Arkel Familierecht een Privacy Statement opgesteld die is terug te vinden op onze website. Deze Privacy Statement inclusief Cookie beleid geldt hier als herhaald en ingelast. Ondanks alle genomen veiligheidsvoorzieningen kan Van Arkel Familierecht geen absolute zekerheid geven tegen raadpleging door onbevoegden.

Van Arkel Familierecht legt de (persoons)gegevens die verstrekt worden door de opdrachtgever vast ten behoeve van haar dienstverlening en met de grondslag van toestemming van cliënt (door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging), wettelijke plicht (onder meer procesrechtelijk) en ter uitvoering van de overeenkomst met cliënt. Het doel van het verkrijgen van gegevens is het behartigen van de belangen van cliënten in en/of naar aanleiding van een scheiding of daaruit voortvloeiende kwesties, de wettelijke plicht om de identiteit van cliënten vast te stellen, het voorkomen van tegenstrijdige belangen en deels klantbeheer. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder meer persoonsgegevens, gegevens die vermeld staan op de “personalia lijst” die Van Arkel hanteert, alsmede de door Van Arkel gehanteerde “stukkenlijsten” (aan te leveren stukken in verband met verdeling gemeenschap, verrekenen op basis van huwelijkse voorwaarden, vergoedingsrechten voorvloeiende uit vermogensverschuivingen tussen ex-partners tijdens hun relatie, stukken in verband met het vaststellen van alimentatie, stukken in verband met pensioenverevening of-verdeling of -verrekening of uitsluiting daarvan) en/of door Van Arkel op te nemen gegevens in onder meer ouderschapsplan, convenant en/of namens cliënt bij een gerecht in te dienen processtukken.

Van Arkel Familierecht zal (persoons)gegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is genoodzaakt of (wettelijk) verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Van Arkel Familierecht op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande noodzaak en/of verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens vast komt te staan dat deze noodzaak en/of verplichting niet bestond, is Van Arkel Familierecht niet aansprakelijk voor de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade.

De opdrachtgever heeft het recht de opgeslagen (persoons)gegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse en/of Europese privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Van Arkel Familierecht te worden gedaan. Klachten over de verwerking van (persoons)gegevens door Van Arkel Familierecht kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 5
Indien Van Arkel Familierecht bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, in overleg met de opdrachtgever, andere deskundigen inschakelt de opdracht mede uit te voeren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van die betreffende derden, behoudens opzet of grove schuld van Van Arkel Familierecht. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van Arkel Familierecht voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Artikel 6
Van Arkel Familierecht zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen (andere) personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 7
Indien de uitvoering van een opdracht door Van Arkel Familierecht  leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Arkel Familierecht (J&B Advocaten 2009 en Zurich Insurance plc. Nederlands bijkantoor, via tussenpersoon Aon Empower Results/Risk Solutians, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam, telefoonnummer 020 430 5250) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Van Arkel Familierecht komt. Indien Van Arkel Familierecht voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Van Arkel Familierecht in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van maximaal € 15.000,–.

Artikel 8
De opdrachtgever(s) vrijwaart / vrijwaren Van Arkel Familierecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever(s).

Artikel 9
Van Arkel Familierecht hanteert een interne klachtenprocedure, die op de website terug te vinden is.

Artikel 10
Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing, dan kan het geschil, in het geval van vertegenwoordiging door een advocaat, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tevens kan gekozen worden voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) door het indienen van een klacht bij de Deken van het arrondissement Rotterdam. In geval van mediation door mr. W.F. van Arkel kan tevens gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) door het indienen van een klacht bij de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling. In geval van een overlegscheiding kan tevens gekozen worden voor de klachtenprocedure bij de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals).

Artikel 11
Declaraties dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door Van Arkel Familierecht op te geven rekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer zoals aangegeven op de declaratie, tenzij anders gesteld in de declaratie. Indien betaling uitblijft, worden er administratiekosten gerekend voor het sturen van betalingsherinneringen. De voorschotnota zal worden verrekend met de einddeclaratie. Bij niet tijdige betaling zullen de werkzaamheden in het betreffende dossier worden opgeschort. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, komt over het verschuldigde bedrag, maandelijks, 0,66 % rente voor rekening van de opdrachtgever(s). De rente bedraagt derhalve gestaffeld 8% per jaar. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaraties –met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever(s). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever(s) zijn indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Indien Van Arkel Familierecht als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

Artikel 13
Van Arkel Familierecht heeft het recht het/de door haar gehanteerde basisuurtarief/tarieven en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Van Arkel Familierecht enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het/de basisuurtarief/tarieven en/of voormelde reiskostenvergoeding.