,

Kan er van Marcel verlangd worden dat hij ander werk gaat zoeken om de kinderalimentatie te blijven betalen?

Uit de relatie tussen Marcel en Vivien zijn Max (12) en Fee (8) geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Marcel is zelfstandig ondernemer en heeft, samen met zijn broer, een garagebedrijf dat niet lekker loopt. In 2017 beëindigen Marcel en Vivien hun relatie. De rechtbank heeft de door Marcel aan Vivien te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 250 per kind per maand. Marcel gaat in hoger beroep. Volgens hem ontbreekt het hem aan draagkracht om een dergelijk bedrag aan kinderalimentatie te kunnen voldoen.

Ten aanzien van de kinderalimentatie stelt het hof voorop dat het bij het bepalen van de draagkracht niet alleen het inkomen dat iemand verwerft ertoe doet, maar ook het inkomen dat iemand geacht kan worden in de naaste toekomst te verwerven. Naar het oordeel van het hof is niet gebleken dat Marcel zich voldoende inspant om zijn volledige verdiencapaciteit te benutten. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat Marcel, samen met zijn broer, het garagebedrijf blijft voortzetten, terwijl er al jaren geen of een zeer minimale winst (gemiddeld € 100 per maand) wordt gemaakt. Dit is een keuze van Marcel, waarvan de financiële gevolgen niet kunnen worden afgewenteld op Vivien en de kinderen. Dat Marcel een emotioneel belang heeft bij het voortzetten van de onderneming en hij verwacht dat het bedrijf in de toekomst beter zal renderen in verband met een specialisatie op auto-elektronica, leidt ook niet tot een andere oordeel.

Nu niet is gebleken dat Marcel arbeidsongeschikt is of om andere redenen niet in staat is om (meer) inkomsten te verwerven, moet hij – gelet op zijn ervaring in het garagebedrijf en vastgoedbeheer – naar het oordeel van het hof in staat worden geacht om ten minste 32 uur per week beschikbaar te zijn om op een andere wijze inkomen te genereren, waarmee hij in ieder geval een modaal inkomen van € 30.000 bruto op jaarbasis kan verdienen. Door uit te gaan van 32 uur per week wordt Marcel tevens in de gelegenheid gesteld om (onbetaald) onderhoud uit te voeren aan de panden van hemzelf en zijn familie (Marcel heeft verklaard dat hij thans gemiddeld 24 uur per week werkt aan het onderhoud van de ± 18 Haagse panden die hij, zijn vader en zijn broers in eigendom hebben).

Na berekening van behoefte en draagkracht (1) vernietigt het hof de beschikking van de rechtbank en (2) stelt de door Marcel aan Vivien te betalen kinderalimentatie vast op € 94 per kind per maand.

Een procedure in het familierecht is onzeker. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure zal zijn, aangezien alle omstandigheden van het geval een rol spelen en niet altijd is in te schatten aan welke omstandigheden een rechter meer gewicht toekent. De rechter past maatwerk toe. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is dus ook afhankelijk van de zittende rechter. Des te meer reden om bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat-mediator die jou hierbij kan helpen. Een advocaat waar je een klik mee hebt en die met je meedenkt.

Wampie van Arkel helpt je hier graag bij.