,

Moet Xavier als stiefouder bijdragen in de kosten van Desiree, de dochter van zijn vrouw Verona?

Uit de relatie tussen Matthijs en Verona is dochter Desiree geboren. In 2014 loopt de relatie spaak. Desiree heeft haar hoofdverblijfplaats bij Verona. In december 2016 gaat Verona een geregistreerd partnerschap aan met Xavier. Verona verzoekt de rechtbank de door Matthijs aan haar te betalen kinderalimentatie vast te stellen op € 167 per maand.

“Ik hoef toch niet mee te betalen in de kosten voor Desiree? Haar eigen vader heeft meer dan voldoende geld.”

De rechtbank overweegt als volgt. In principe is de onderhoudsverplichting van een stiefouder van gelijke rang als de onderhoudsverplichting van de ouders van de kinderen. Met andere woorden: de stiefouder komt niet pas aan bod als de ouders onvoldoende draagkracht hebben. De omvang van ieders onderhoudsverplichting hangt echter af van de omstandigheden van het geval. Belangrijke factoren zijn onder meer (1) het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het stiefkind, (2) de draagkracht van de ouder en de stiefouder en (3) de feitelijke verhouding tot ieder van de onderhoudsplichtigen.

In deze zaak is sprake (geweest) van een zeer regelmatig contact tussen Matthijs en Desiree. Xavier is pas sinds 20 december 2016 stiefouder van Desiree. Verona en Xavier verwachten samen bovendien een kindje, waarvoor zij beiden in de toekomst onderhoudsplichtig zijn. Daarnaast is de draagkracht van Matthijs en Verona toereikend om in de behoefte van Desiree te voorzien. Wanneer de onderhoudsbijdragen van de drie volwassenen naar rato van hun draagkracht zou worden vastgesteld, zou dat betekenen dat een groot deel van de behoefte van Desiree voor rekening van Xavier zou komen, omdat hij het hoogste inkomen heeft. Dit acht de rechtbank geen redelijke verdeling, gelet op de genoemde omstandigheden.

De rechtbank stelt de onderhoudsverplichting van Matthijs jegens Desiree vast op basis van de naar ratoverdeling van de draagkracht van Matthijs en Verona, waarbij bij Matthijs rekening wordt gehouden met de zorgkorting. Na berekening van behoefte en draagkracht, stelt de rechtbank de door Matthijs aan Verona te betalen kinderalimentatie vast op € 128 per maand.

In de wet is een onderhoudsplicht opgenomen van de stiefouder voor de kinderen van zijn of haar partner totdat de kinderen 21 jaar zijn. Wanneer de ouder en de nieuwe partner samenwonen, maakt dat de nieuwe partner nog niet direct onderhoudsplichtig. Wanneer de ouder en de nieuwe partner met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan is de nieuwe partner ‘stiefouder’ en ontstaat er wél een onderhoudsverplichting. Dit kan zeker effect hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

De onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en de ouder behoren. Hieronder vallen ook kinderen die op kamers wonen in verband met studie. Wanneer de stiefouder en de ouder van de kinderen uit elkaar gaan en feitelijk niet meer samenwonen (er hoeft nog geen formele echtscheiding te zijn), eindigt ook de onderhoudsplicht. De kinderen behoren dan niet meer ‘tot het gezin’ en de stiefouder is niet meer verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen.

In de praktijk zien wij dat de rechter de onderhoudsplicht soms op nihil stelt, soms op een derde deel van de totale kosten, en dan weer naar rato van draagkracht tussen de (stief)ouders.  Een procedure in het familierecht is onzeker. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure zal zijn, aangezien alle omstandigheden van het geval een rol spelen en niet altijd is in te schatten aan welke omstandigheden een rechter meer gewicht toekent. De rechter past maatwerk toe. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is dus ook afhankelijk van de zittende rechter. Des te meer reden om bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat-mediator die jou hierbij kan helpen. Een advocaat waar je een klik mee hebt en die met je meedenkt.

Wampie van Arkel helpt je hier graag bij.