Er wordt niet zomaar van de huwelijkse voorwaarden afgeweken

“Tijdens ons huwelijk hebben wij onze huwelijkse voorwaarden niet helemaal nageleefd. Dat moet er bij scheiding toch afgerekend worden alsof we in gemeenschap van goederen getrouwd waren?” aldus Maurice.

Maurice en Violet zijn in 1965 op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met een periodiek verrekenbeding ten aanzien van overgespaarde inkomsten) met elkaar getrouwd. In 2015 gaan ze scheiden en ze kunnen het maar niet eens worden over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Volgens Maurice hadden ze de bedoeling met elkaar af te rekenen alsof zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen.

 

Maurice is van mening dat de huwelijkse voorwaarden uitsluitend zijn opgemaakt om erfenissen en legaten buiten de gemeenschap te houden. Beiden hebben tijdens hun huwelijk aanzienlijke erfenissen en schenkingen ontvangen. Ze hebben nooit de bedoeling gehad dat het overige vermogen niet gemeenschappelijk zou zijn. Door de handhaving van de huwelijkse voorwaarden heeft Maurice “slechts” een vermogen van € 130.000 tot zijn beschikking, terwijl Violet een aanzienlijk groter vermogen van ten minste € 1.500.000 heeft. Maurice stelt dat hij de door hem tijdens het huwelijk ontvangen giften en schenkingen heeft gebruikt ter bekostiging van zijn studie en de kosten van levensonderhoud van het gezin tijdens deze studie. Handhaving van de huwelijkse voorwaarden zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, naar zijn idee, dus onaanvaardbaar zijn.

 

Violet betoogt dat zij de door haar tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen zorgvuldig heeft beheerd en belegd. De door Maurice gestelde vermogensverschillen zijn volgens Violet niet ontstaan als gevolg van de huwelijkse voorwaarden, maar door de keuzes die zij afzonderlijk van elkaar hebben gemaakt ten aanzien van de besteding van hun privévermogen. De door Maurice gemaakte keuzes komen voor zijn rekening, te meer nu hij méér schenkingen en erfenissen heeft ontvangen dan zij.

 

Het hof is van oordeel dat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet nopen tot een aanpassing van de krachtens overeenkomst van huwelijkse voorwaarden tussen partijen geldende regels. Er kan echter wel belang worden gehecht aan onderling overeenstemmend gedrag tijdens het huwelijk, ook als dit gedrag afweek van de huwelijkse voorwaarden. Uit de geschetste gang van zaken kan echter naar het oordeel van het hof niet afgeleid worden dat er sprake is van onderling overeenstemmende gedragingen die afwijken van de huwelijkse voorwaarden. Immers, uit de stukken en het aangevoerde ter zitting blijkt juist dat partijen tijdens hun huwelijk conform de huwelijkse voorwaarden gehandeld hebben. In het enkele feit dat Violet haar vermogen beter heeft belegd dan Maurice, waardoor zij thans over een groter vermogen beschikt dan hij, ziet het hof geen aanleiding om te oordelen dat onverkorte handhaving van de tussen partijen opgemaakt huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De huwelijkse voorwaarden moeten dus gewoon afgewikkeld worden.

 

Huwelijkse voorwaarden worden meestal niet zomaar opgesteld. Wij krijgen echter vaak mensen aan tafel die zich helemaal niet bewust zijn van hetgeen in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen of dit allang vergeten zijn. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om je voorafgaand aan het huwelijk te laten informeren door een gespecialiseerde professional. Iemand die met je meedenkt en je wijst op allerlei dingen waar je zelf nog niet eerder bij hebt stilgestaan. Vervolgens is het ook belangrijk om eens in de zoveel jaar en/of bij een wijziging van omstandigheden de bestaande huwelijkse voorwaarden te evalueren.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Sluiten jullie huwelijkse voorwaarden nog wel aan bij jullie wensen?” pex_attr_title=”Neem nu contact op voor een check-up!” pex_attr_button_text=”Contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]