Kantoorinformatie

In het kader van Dienstenrichtlijn (artikel 230b-230e van Boek 6 Burgerlijk Wetboek) en de Verordening op de advocatuur, zijn wij gehouden om je te voorzien van bepaalde informatie, bij voorkeur via onze website. Om die reden tref je hier de volgende informatie aan. Deze informatie is een aanvulling op de informatie uit onze Algemene voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden.

1.Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In artikel 12 van onze Algemene voorwaarden is opgenomen dat op iedere overeenkomst van opdracht die Van Arkel Familierecht | Advocatuur | Mediation uitvoert uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is. Onze Algemene voorwaarden vindt u hier.

2.Zoals vermeld in artikel 7 van onze Algemene voorwaarden is Van Arkel Familierecht | Advocatuur | Mediation onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van J&B Advocaten 2009 en Zurich Insurance plc. verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade, tot een bedrag van € 500.000,– per, met uitzondering van schade door betaalfouten welke tot een bedrag ad € 250.000,– per aanspraak per verzekeringsjaar is verzekerd. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen.

Het adres van deze verzekeraar is:

J&B Advocaten 2009 en Zurich Insurance plc. Nederlands bijkantoor, via tussenpersoon Aon Empower Results/Risk Solutians
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam
telefoonnummer 020 430 5250

3.Het beroep van advocaat in Nederland is gereglementeerd. Op onze beroepsuitoefening is onder andere de Advocatenwet van toepassing. In artikel 1 lid 1 van de Advocatenwet is opgenomen dat iedere advocaat wordt ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Al onze advocaten zijn als zodanig ingeschreven bij de NOvA. De contactgegevens van de NOvA zijn:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM  DEN HAAG
Telefoon: 070-3353535
info@advocatenorde.nl

4.Onze beroepsuitoefening is uit hoofde van artikel 46 van de Advocatenwet onderworpen aan het tuchtrecht van de NOvA. De gedragsregels voor advocaten vind je in de Gedragsregels 2018. Deze Gedragsregels vind je hier.

5.Onze beroepsuitoefening is verder onderworpen aan de Verordening op de Advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet welke je kunt vinden op www.advocatenorde.nl Uit hoofde van de specialisatie van onze advocaten zijn zij daarnaast gebonden aan de volgende gedragscodes:

vFas (mr. W.F. van Arkel):  https://www.verenigingfas.nl/gedragscode-voor-de-vfas-advocaat en https://www.verenigingfas.nl/gedragsregels

SKM (W.F. van Arkel):
https://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/

VvCP (mr. W.F. van Arkel):
Gedragsregels Overlegscheidingsdeskundigen

6.Mr. W. F. van Arkel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:- Personen- en Familierecht- Collaborative Dirvorce- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen- Mediation- Ouderschap en erkenningOp grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

7.Zoals vermeld in artikel 9 van onze Algemene voorwaarden is op iedere overeenkomst van opdracht die Van Arkel Familierecht | Advocatuur | Mediation uitvoert onze kantoorklachtenregeling van toepassing, conform artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Een eventuele klacht kun je toezenden aan drs. Jan Willem Kuiper via info@vanarkelfamilierecht.nl. Onze kantoorklachtenregeling vind je hier.

8.Zoals in onze Algemene voorwaarden opgenomen, kun je jouw klachten, in het geval de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur vind je op: https://www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/

9.Zoals in onze Algemene voorwaarden opgenomen kun je ook kiezen voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) – informatie kun je vinden op:

https://www.advocatenorde-rotterdam.nl/1690/problemen-met-uw-advocaat.html.

Verder kun je informatie over de klachtenprocedure bij de vFAS vinden op: https://www.verenigingfas.nl/klachtenreglement

En over de klachtenprocedure bij SKM op: https://mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator/

En over klachten bij de VvCP zie het klachtenregelement

10.De werkzaamheden die Van Arkel Familierecht | Advocatuur | Mediation uitvoert zijn BTW-plichtig. Het BTW-nummer van Van Arkel Familierecht | Advocatuur | Mediation is 180523028.B.01.

11.Mr W.F. van Arkel, h.o.d.n. Van Arkel, Familierecht Advocatuur Mediation (VAFAM) is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53353900.

12.Van Arkel Familierecht kan geen derdengelden ontvangen, daar zij niet de beschikking heeft over een Stichting Derdengelden.