Privacy statement & Cookiebeleid

Van Arkel Familierecht hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van cliënten en bezoekers van onze website www.vanarkelfamilierecht.nl en/of www.vafam.nl. Van Arkel Familierecht zal daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

In de door Van Arkel Familierecht met cliënten te sluiten overeenkomsten worden, in de toepasselijke algemene voorwaarden (en de verstrekte opdracht), bepalingen opgenomen waarin naar dit Privacy Statement en het Cookiebeleid wordt verwezen.

In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.

Van Arkel Familierecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Arkel Familierecht verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Van Arkel Familierecht verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze (juridische) dienstverlening, persoonsgegevens gegenereerd tijdens het lezen van nieuwsbrieven of wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief, (het contact)formulier(en) invullen op onze website, contactgegevens invullen tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars e.d. en/of als betrokkene zelf de keuze maakt om hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

• browsergegevens, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
• duur van uw bezoek;
• pagina’s die u bezoekt;
• links waar u op klikt;
• locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
• verbindingsgegevens, zoals het IP-adres;
• of u een nieuwsbrief opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens en welke gegevens

Van Arkel Familierecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld gegevens die aan ons worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek en/of door het verstrekken van stukken) uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Welke gegevens:
• (bedrijfs)naam;
• adres;
• postcode;
• geslacht;
• woonplaats;
• land;
• telefoonnummer;
• geboortejaar;
• e-mailadres;
• financiële gegevens;
• identiteitsgegevens;
• taalkeuze;
• andere gegevens.

Voor:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling/mediation en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatie activiteiten. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd;
– het beveiligen en beheren van onze systemen;
– werving en selectie;
– ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is). Onder andere verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Arkel Familierecht omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

De verwerking van persoonsgegevens toetsen wij op rechtmatigheid. De door een rechtzoekende verstrekte gegevens aan het kantoor die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Als u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies.

Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies, geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk “Cookies” van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

• browsergegevens, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
• duur van uw bezoek;
• pagina’s die u bezoekt;
• links waar u op klikt;
• locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
• verbindingsgegevens, zoals het IP-adres;
• of u een nieuwsbrief opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang en daarmee geen onevenredig inbreuk op privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen in overeenstemming met deze Privacy Statement en Cookie beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving, en alleen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Arkel Familierecht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Arkel Familierecht ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Van Arkel Familierecht te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het geval Van Arkel Familierecht gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Arkel Familierecht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Al onze mensen binnen kantoor die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn contractueel gebonden tot geheimhouding en getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

De website van Van Arkel Familierecht maakt gebruik van beveiligde internetverbindingen, met betrouwbaar TSL, voorheen SSL Certificaat, om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk (HTTPS) en het hangslotje.

Voor het delen van informatie stellen wij een beveiligd cliëntenportaal ter beschikking. Op deze manier kan Van Arkel Familierecht ook met haar cliënten corresponderen.

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mocht u de indruk hebben of krijgen dat uw gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Arkel Familierecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan alstublieft direct contact op via info@vafam.nl of telefonisch via 078-6208734.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering/afscherming van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Arkel Familierecht
De Veldhoven 53
3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht
info@vafam.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op onze website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website(s) te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Van Arkel Familierecht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Van Arkel Familierecht geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Verder verwijzen wij u naar onze Cookiestatement zoals weergegeven op onze website.

Aanpassing privacy statement

Wij hebben het recht de inhoud van dit privacy statement en ons cookie beleid/de cookiestatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website www.vanarkelfamilierecht.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement en cookiebeleid c.q. de privacy statement kunt u contact opnemen met Jan Willem Kuiper, te bereiken via +31 78 620 87 34.

Dit privacy statement en cookiebeleid is op 26 maart 2019 vastgesteld.