,

Scheiding; wie is er verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en wat moet hier in staan?

Sinds 1 maart 2009 zijn ouders bij hun echtscheiding verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

 

Deze verplichting geldt voor de volgende ouders:

  • gehuwden en geregistreerde partners die al dan niet gezamenlijk gezag hebben over hun gezamenlijke minderjarige kinderen;
  • gehuwden en geregistreerde partners die het gezamenlijk gezag hebben over de minderjarige kinderen van een van hen;
  • alle ongehuwde ouders die na 1 maart 2009 uit elkaar zijn gegaan en die gezamenlijk gezag hebben over hun gezamenlijke minderjarige kinderen;

 

Op grond van de wet moeten in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken worden opgenomen over de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld tussen de ouders, de wijze waarop de ouders elkaar informeren over hun kinderen en elkaar raadplegen over gewichtige aangelegenheden en over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

 

Vanaf circa 6 jaar oud dient een kind betrokken te worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Voorts dient in het verzoekschrift tot echtscheiding aangeven te worden op welke wijze een kind bij de totstandkoming van het ouderschapsplan is betrokken. Het mogelijke gevolg van het ontbreken van het ouderschapsplan en/of voornoemde informatie is dat de verzoekende partij niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 

Zowel ouders, stiefouders, de verwekker van het kind en de niet-ouder met gezag of gewezen gezag hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor het kind.

 

De ouders en de verwekker van een kind zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen totdat zij de 21-jarige leeftijd hebben bereikt. Een stiefouder is alleen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de ouder totdat de kinderen de 21-jarige leeftijd hebben bereikt, verplicht om te voorzien in de eerdergenoemde kosten. Echter wordt hier als aanvullende voorwaarde gesteld dat het kind onderdeel dient uit te maken van het gezin.

 

Ondanks dat het slechts verplicht is om over een beperkt aantal onderwerpen aangaande de kinderen afspraken vast te leggen, is het raadzaam om over andere punten ook het een en ander in een ouderschapsplan op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verblijfsoverstijgende kosten. Wie draagt de kosten voor een nieuwe laptop, een nieuwe fiets, niet vergoede ziektekosten of de buitenlandse reis met school? Het kan zo zijn dat jullie als ouders op dit moment alles nog in goede harmonie kunnen regelen. Niemand weet echter hoe de toekomst eruit zal zien en hoe de verstandhouding dan zal zijn. Zorg daarom voor een goed passend ouderschapsplan. Dit maakt de kans op discussies in de toekomst kleiner en hier is iedereen bij gebaat!