,

Veranderen de huidige alimentatieregels op korte termijn in het voordeel van de verzorgende ouder?

In november 2014 deed de landelijke Expertgroep Alimentatienormen de aanbeveling om het kindgebonden budget en de daarbij horende alleenstaande ouderkop in zijn geheel van de kosten van de kinderen af te trekken. De richtlijnen die door de Expertgroep opgesteld worden, worden gevolgd door rechters en advocaten. Door tegenstrijdige uitspraken van verschillende rechtbanken ontstond echter grote verwarring en onrust. Op 17 april jl. berichtte de Expertgroep dat zij deze regels voor het berekenen van kinderalimentatie voorlopig niet zou aanpassen.

Dit leverde een hoop onvrede op. In diverse situaties was het zelfs zo dat de ene ouder, door de hogere bijdrage van de staat, niet langer alimentatie hoefde te betalen voor de zorg en opvoeding van het kind.

Prejudiciële vragen

Na enkele maanden van ‘relatieve’ stilte met betrekking tot dit onderwerp stelde het Gerechtshof Den Haag bij beschikking van 3 juni jl. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad ten aanzien van het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist.

Op dit moment heeft de Hoge Raad deze vragen nog niet beantwoord, maar de Advocaat-Generaal heeft al wel zijn conclusie bekend gemaakt. Een Advocaat-Generaal heeft hoofdzakelijk een adviserende functie. A-G Hammerstein geeft het advies om de toeslagen bij het inkomen van de verzorgende ouder op te tellen, zodat het niet langer de alimentatieplichtige ouder ontslaat van zijn plicht om bij te dragen in de kosten van zijn kinderen.

Antwoorden van de Hoge Raad

Het wachten is nu op de antwoorden van de Hoge Raad. In de tussentijd rijzen er echter wederom een hoop vragen, waaronder:

  • Als de Hoge Raad het advies van Hammerstein volgt, zal dat dan een grond opleveren voor de wijziging van de kinderalimentatie?
  • Als dat het geval is, dan praten we volgens de Raad voor de Rechtspraak over ongeveer 22.000 zaken (sinds 2013) die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. En zal hier dan terugwerkende kracht aan verbonden (kunnen) worden?
  • Hoe zullen de rechtbanken en hoven omgaan met alle lopende zaken, nu we nog wachten op de beantwoording op prejudiciële vragen: aanhouden of nog steeds de aanbeveling van de Expert-groep volgen?

Kortom, er zijn nog veel vragen! Het is helaas onduidelijk wanneer we uitsluitsel van de Hoge Raad kunnen verwachten. Laten we hopen dat dit, met het oog op de rechtszekerheid, niet al te lang meer gaat duren…

 

To be continued!