,

Veranderingen kindregelingen 2015

03-11-14 | Op 1 januari 2015 verandert er op financieel gebied veel voor gescheiden ouders. Op dit moment bestaan er nog 11 fiscale regelingen voor (alleenstaande) ouders die zorg en werk combineren. Vanaf 2015 zijn er echter nog maar 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen, waaronder de alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen, zullen verdwijnen of op gaan in andere regelingen.

Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen
Als u kinderalimentatie betaalt, krijgt u een forfaitair bedrag terug  van de fiscus voor uw bijdrage aan het levensonderhoud van het betreffende kind. Gemiddeld geeft dit een voordeel van €30,- tot €50,- per kind per maand. Vanaf 2015 zal deze aftrekmogelijkheid echter komen te vervallen.

Alleenstaande ouderkorting
Als een kind na de scheiding op uw adres is ingeschreven en u heeft geen partner, heeft u recht op alleenstaande ouderkorting. Deze korting kan oplopen tot € 2.266,- per jaar, maar ook deze korting zal in 2015 vervallen.

Kinderbijslag
Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar.

Wat verandert er?

  • De hoogte van de kinderbijslag zal in 2015 niet worden aangepast aan de inflatie.
  • Sinds 1 juli 2014 gelden er geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie, voor de manier waarop zij hun tijd besteden.
  • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar zal vanaf 2015 de toets op hun inkomen vervallen.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen en de tegemoetkoming voor alleenverdienende ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen zullen vervallen. Deze ouders zullen voortaan een hogere kinderbijslag ontvangen.
  • Vanaf 2015 zal er ook het een en ander veranderen voor ouders die dubbele kinderbijslag krijgen omdat hun kind een opleiding volgt en niet thuis woont. Vanaf dat jaar zal er gekeken worden naar het soort opleiding en de afstand tussen de school en de woning waar het kind verblijft.

Vanaf december 2014 kunt u op www.svb.nl/kinderbijslag vinden hoe hoog uw kinderbijslag in 2015 zal worden.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het aantal kinderen dat u heeft, de leeftijd van de kinderen, de hoogte van het gezinsinkomen en het vermogen.

Wat verandert er?

  • Alleenstaande ouders, zonder toeslagpartner, zullen vanaf 2015 extra kindgebonden budget ontvangen. Hun tegemoetkoming zal verhoogd worden met maximaal € 3.050,- per jaar. Dit is een compensatie voor de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting.
  • De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar zal per 1 augustus 2015 verdwijnen. Het kindgebonden budget voor 16- en 17-jarigen zal vanaf dat moment met € 412,- verhoogd worden.
  • Het maximale bedrag aan kindgebonden budget zal naarmate het inkomen hoger is, sneller worden afgebouwd. Het totale verzamelinkomen waarbij u het maximale bedrag aan kindgebonden budget ontvangt zal worden verlaagd van € 26.147,- naar € 19.676,-.
  • De bedragen voor het 1e en 2e kind zullen vanaf 2015 omhoog gaan: € 15,- per jaar voor het 1e kind en € 255,- per jaar voor het 2e kind.

Krijgt u op dit moment nog geen kindgebonden budget? U kunt vanaf december 2014 een proefberekening maken op www.toeslagen.nl om na te gaan of u er in 2015 recht op heeft.

Wat houden deze wijzigingen voor u in?
Welke gevolgen deze veranderingen voor u hebben, is afhankelijk van uw situatie. Het is duidelijk dat de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het is daarom verstandig om hierover met uw ex-partner in overleg te treden, zodat u eventueel uw bestaande alimentatieafspraken kunt aanpassen.