,

Wetsvoorstel verkorten duur partneralimentatie

De VVD, PvdA en D66 hebben recentelijk een aangepast initiatief-wetsvoorstel ingediend om de huidige regeling betreffende partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en van kortere duur wordt. Er gaan veel stemmen op dat de huidige regeling niet meer van deze tijd is. De initiatiefnemers wensen de grondslag van partneralimentatie te veranderen van ‘lotsverbondenheid’ naar ‘compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit’, de alimentatieberekening te vereenvoudigen en de duur van partneralimentatie te verkorten.

Grondslag

De huidige grondslag voor het betalen van partneralimentatie is gelegen in de ‘lotsverbondenheid’ die uit het huwelijk voortvloeit. De initiatiefnemers wensen de grondslag te veranderen naar ‘compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van het huwelijk’. Deze voorgestelde wijziging brengt met zich mee dat als het huwelijk de verdiencapaciteit van de partners niet heeft aangetast, er geen alimentatie voldaan hoeft te worden.

Duur

De initiatiefnemers stellen voor om de alimentatieduur te verkorten. Op dit moment bedraagt de maximale alimentatieduur 12 jaar.  De initiatiefnemers stellen de volgende verandering voor:

Hoofdregel:

  • De alimentatietermijn is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Uitzonderingen:

  • Geen recht op alimentatie als het huwelijk korter dan 3 jaar heeft geduurd en de partner geen gezamenlijke kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben;
  • Als de alimentatiegerechtigde de zorg voor de jonge kinderen van beide partners heeft, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt;
  • Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde, ten tijde van de indiening van het verzoek tot echtscheiding, ten minste 55 jaar oud is, eindigt de alimentatieplicht niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
  • Zodra de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt vervalt de alimentatieplicht.

Huwelijkse voorwaarden

Op dit moment is het nog niet mogelijk om reeds bij huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over mogelijk te betalen partneralimentatie. De initiatiefnemers wensen dat dit gewijzigd wordt, zodat partners voorafgaand aan hun huwelijk bijvoorbeeld overeen kunnen komen dat zij geen partneralimentatie aan elkaar verschuldigd zullen zijn bij een eventuele echtscheiding. Er wordt verwacht dat het notariaat, de advocatuur en mediators een adviserende rol zullen spelen, bijvoorbeeld in een preventief mediationtraject, door partijen te adviseren over partneralimentatie bij aanvang van het huwelijk, maar ook ten aanzien van wat wenselijk is bij bepaalde ontwikkelingen tijdens het huwelijk of een eventuele echtscheiding. Daarbij moet echter wel in het achterhoofd gehouden dienen te worden dat een keuze voorafgaand aan het huwelijk niet betekent dat partijen tijdens het huwelijk deze keuze niet meer kunnen veranderen.

Nieuwe partner

Met het voorstel van de initiatiefnemers om de grondslag van partneralimentatie te veranderen van ‘lotsverbondenheid’ naar ‘compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit’ zal het ook zo zijn dat de alimentatiegerechtigde alimentatie zal blijven ontvangen wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel gaat samenleven met een ander.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is bij een ingrijpende wijziging van bestaande wet- en regelgeving van groot belang. De initiatiefnemers kiezen er voor om oude gevallen, dat wil zeggen gevallen waarbij, ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, een verzoek tot echtscheiding in behandeling is, af te wikkelen conform het oude recht, tenzij partijen gezamenlijk kiezen om het nieuwe stelsel van toepassing te verklaren. Ook alle voor de datum van inwerkingtreding van de wettelijke regeling reeds uitgesproken echtscheidingen worden op basis van het oude recht behandeld. De initiatiefnemers menen voorts dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel op zich geen grond is voor het vragen van een wijziging van de eerder opgelegde partneralimentatieverplichting. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is volgens hen op zichzelf geen wijziging van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW.

Wij houden u op de hoogte.