,

Een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie; mag je dit afspreken?

“Marco en ik zijn in het ouderschapsplan overeengekomen dat de kinderalimentatie niet kan worden gewijzigd. Dus ook al zou er iets in de situatie van Marco veranderen, moet hij gewoon elke maand hetzelfde bedrag aan mij overmaken.”

Uit het huwelijk tussen Marco en Veerle zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2009 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden en het was toen nog niet verplicht op een ouderschapsplan op te stellen. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Veerle. De rechtbank heeft de door Marco aan Veerle te betalen kinderalimentatie, overeenkomstig de door partijen in artikel 1.8 van hun echtscheidingsconvenant gemaakte afspraak, vastgesteld op € 200 per kind per maand. Artikel 1.9 van het convenant luidt: ‘De in artikel 1.8 overeengekomen alimentatiebijdrage kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheid.’

 

Marco verzoekt de rechtbank de door hem te betalen kinderalimentatie te wijzigen. De rechtbank wijst het verzoek af. Marco gaat in hoger beroep. Volgens hem is het in het convenant opgenomen niet-wijzigingsbeding niet rechtsgeldig. Veerle is het hier niet mee eens.

Het hof overweegt als volgt. De verplichting tussen bloed- en aanverwanten tot het betalen van (kinder)alimentatie is van openbare orde. Artikel 1:159 lid 1 BW biedt de mogelijkheid schriftelijk overeen te komen dat een overeenkomst over te betalen alimentatie niet bij rechterlijke uitspraak zal kunnen worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, met dien verstande dat in lid 3 staat vermeld dat de rechter, ondanks een dergelijk beding, op verzoek van een van partijen de overeenkomst kan wijzigen op grond van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding van niet-wijziging mag worden gehouden.

 

Artikel 1:159 BW is opgenomen in Titel 9 (Ontbinding van het huwelijk), Afdeling 2 (Echtscheiding) van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover de in deze titel en afdeling opgenomen bepalingen het hebben over alimentatie, hebben zij uitsluitend betrekking op partneralimentatie en dus niet op kinderalimentatie. Pas vanaf artikel 1:392 BW (Titel 17 – Levensonderhoud) staan algemene bepalingen opgenomen die mede betrekking hebben op de kinderalimentatie. In deze titel ontbreekt een met artikel 1:159 lid 3 BW vergelijkbare regeling.

 

Voor zover in de stellingen van Veerle een analoge toepassing van laatstgenoemd artikel op kinderalimentatie zou moet worden gelezen, overweegt het hof dat een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie op gespannen voet zou staan met artikel 1:400 lid 2 BW, te weten dat niet kan worden afgezien van de volgens de wet verschuldigde kinderalimentatie. De openbare orde, in het bijzonder het door het recht beschermde belang van het kind, staat eraan in de weg dat ouders ten aanzien van kinderalimentatie een niet-wijzigingsbeding kunnen overeenkomen.

 

Een en ander leidt tot het oordeel dat het door Marco en Veerle overeengekomen niet-wijzigingsbeding nietig is (artikel 3:40 jo. 3:59 BW). Kinderalimentatie is vatbaar voor wijziging.

 

Conclusie is dat als je in het ouderschapsplan opneemt dat de kinderalimentatie niet gewijzigd kan worden, deze afspraak nietig is. Kinderalimentatie kan op grond van een wijziging van omstandigheden gewijzigd worden en dient daarnaast elk jaar geïndexeerd te worden. Bij het overeenkomen van de alimentatieregeling hadden Marco en Veerle iets anders voor ogen. Als ze zich hadden laten begeleiden door een specialist, dan was deze afspraak nooit in het convenant opgenomen. Partijen hadden dan geweten waar ze aan toe waren en als Veerle was geïnformeerd over het gegeven dat een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig was, was het misschien wel mogelijk geweest om in onderling overleg een andere regeling overeen te komen. Dat had partijen veel geld gescheeld en zou ook beter geweest zijn voor de onderlinge verstandhouding. Het is dus van groot belang dat je je laat bijstaan door een specialist, die oog heeft voor het grotere geheel.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Heb je vragen? Neem dan nu contact met ons op!” pex_attr_title=””Regel de gevolgen van je echtscheiding op een goede manier – wij staan voor je klaar.”” pex_attr_button_text=”Contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]